เครือข่าย สพป.สุรินทร์

 

 ทำเนียบบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.33

                               

                            นายวัชรา  สามาลย์

                  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

       

           

      นางสาวนารีนาท แท่งทอง

  พนักงานราชการ เจ้าที่ศูนย์ ICT

 

                  

           นายอรรถพล  จันทร์เพ็ชร

           ครู ธุรการ เจ้าที่ศูนย์ ICT