เครือข่าย สพป.สุรินทร์

aaaa.gif


 

เข้าสู่ระบบ

        

   

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

---------------------------------------------------------------------------------

             DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญจำนวน๑๕,๕๕๓โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)
 มี ๕ รูปแบบ คือ
๑. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
๒. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน
๓. DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์
๔. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ
๕. DLIT Assessment คลังข้อสอบ --รายละเอียดเพิ่มเติม--  
 
             .    1480475681824.jpg 
camera-1980184_960_720.png   ข่าวกิจกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา